Siirry sisältöön

FSO-klubi ry:n päätös 1/2013

Ohjeistus kulujen laskuttamisesta

1§ tarkoitus
Tämän ohjeen mukaisesti tulee FSO Klubi ry:n jäsenten toimittaa yhdistykselle kohdistetut kululaskut yhdistykselle

2§ laskun muotovaatimukset
Laskun voi toimittaa sähköisesti tai paperilla yhdistyksen hallituksen hyväksyttäväksi. Laskutusyhteystiedoista säädetään erikseen.

Laskussa tulee ilmetä:
1)	laskuttajan nimi
2)	tilinumero minne lasku maksetaan
3)	alkuperäinen kulutosite
4)	laskun päivämäärä
5)	kulun syntymisen päivämäärä

Mikäli tämän pykälän toisen momentin kolmannessa kohdassa mainittu kulutosite tai tositteet ovat laskun liitteenä, tulee liitteet numeroida ja liite viittein selventää varsinaiseen laskuun vapaamuotoisella tekstillä.

Vapaamuotoista tekstiä tulee käyttää muutoinkin, jos kulun käyttötarkoitusta ei helposti pysty tositteesta muutoin päättelemään.

3§ alkuperäinen tosite hävinnyt
Mikäli alkuperäistä kulutositetta ei ole tai se on tuhoutunut käyttökelvottomaksi, voi laskun jättää myös ilman tämän ohjeen 2§:n toisen momentin kolmannen kohdan mukaista alkuperäistä kulutositetta. Tällöin on kuitenkin mahdollisimman tarkkaan selvitettävä
1)	mitä on ostettu
2)	mistä on ostettu

4§ laskun aikavaatimukset
Lasku täytyy jättää yhdistyksen hallitukselle käsiteltäväksi kulun syntymistä seuraavan kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Päivän osuessa viikonloppuun tai arkipyhään voi laskun jättää vielä seuraavana arkipäivänä.

Hallitus voi antaa kirjallisesta hakemuksesta lykkäystä laskun toimittamiseen, ei kuitenkaan koskaan tilikauden päättymistä seuraavan kuukauden loppua pidemmälle. Tällöin laskusta täytyy tulla tiedoksi anto rahastonhoitajalle.

5§ rangaistussäännökset
Mikäli lasku ei täytä sille tässä ohjeessa määrättyjä vaatimuksia tai se on luvattomasti myöhässä, voidaan lasku jättää huomioimatta.

6§ voimaantulo
Tämä ohje tulee voimaan 1. toukokuuta 2013 lähtien.

Ohjetta sovelletaan kaikkiin laskuihin joissa kulun syntyminen on tapahtunut tämän ohjeen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.